ลิตเติ้ลแลมบ์เนอสเซอรี่
Little Lamb Nursery

(ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารและการเรียนการสอน สอนเสริมในส่วนภาษาไทย ภาษาจีน ดนตรี และว่ายน้ำ จัดให้มีครูชาวต่างชาติเป็นครูประจำชั้น เน้นการใช้กิจกรรมที่สนุกและสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะของเด็กในทุกๆด้าน ใช้หลักสูตร Montessori ลแะ Early Childhood Education จากต่างประเทศ

ระดับชั้นที่เปิดสอน

Pre - Kindergarten (เตรียมอนุบาล)     รับเด็กอายุตั้งแต่ 2 - 4 ปี

Kindergarten 1 (อนุบาล1)                รับเด็กอายุตั้งแต่ 4 - 5 ปี

Kindergarten 2 (อนุบาล2)                รับเด็กอายุตั้งแต่ 5 - 6 ปี

 

โรงเรียนลิตเติ้ลแลมบ์
Little Lamb School

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารและบูรณาการ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กับหลักสูตรประเทศสิงคโปร์ (Singapore Math และ Singapore Science) ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน มีครูชาวต่างชาติเป็นครูประจำชั้นคู่กับครูชาวไทย

ระดับชั้นที่เปิดสอน

เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

Little Lamb
International Homeshcool (LLH)
หลักสูตรจากอเมริกา
- Alpha & Omega Program (USA)
- เรียนทุกวิชาโดยใช้ภาษาอังกฤษ
- เรียนตามศักยภาพ ความสามารถของเด็กๆ ไม่ต้องรอเรียนตามเกณฑ์อายุ
- ผลการเรียนสามารถใช้ศึกษาต่อในโรงเรียน International และต่างประเทศ เช่น USA, Europe อื่นๆ ได้
- รับนักเรียน Grade 1 - Grade 12
- สอบวัด Level ก่อนเข้าเรียน